میم الف شنبه 1396/08/13 01:36 ق.ظ کامنت ()آپلود عکس

روزهای گذشته علی رغم سختی ها  و مریضی ها و بیمارستان رفتن هایش، درس های بی نظیری برایم به همراه داشت،راستش را بخواهید اگر عامل دیدن درد کشیدن یکی از عزیزانم را فاکتور بگیرم، تمام سختی هایی که به من متحمل شد، قطعا و قطعا و قطعا می ارزید تا تجربیات این لحظه که در حال نوشتن هستم را به دست اورده باشم، اگر یک رضایت سنج در من نصب کنند، مطمئنم میزان رضایت من با میزان خستگی جسمی من رابطه مستقیم و همزمان با ازادی روحم نیز  رابطه مستقیم دارد، یعنی هرقدر بدنم خسته تر می شود، روحم ازادتر است و رضایت ام بیشتر و راستش را بخواهید، شب هائی راحت تر سرم را روی بالش(بخوانید بالین:) ) می گذارم که دقایق کمتر هدر رفته ای در روزم دارم،

این روزهای سختِ گذشته ی پر تجربه، مسئولیت هایی برای من به همراه داشت، که باعث شد خودم را در نقش چندین نفر دیگر تجربه کنم...راستش را بخواهید گرچه ادمی نیستم که مدام غر بزنم، یا به اطرافیانم مسئولیت های بیش از نقششان بدهم یا...اما این تجربه قطعا از این به بعد در رفتارم با انها موثر خواهد بود.

بیایید به رسم همیشگی نوشته هایم کمی فراخ تر نگاه کنیم، اگر در یک جامعه،توانائی درک و فهمیدن یک انسان دیگر رو در نقشش داشته باشیم،رفتارمان با وی چگونه خواهد بود؟

 شاید بگوئیم من درک میکنم!(شمای نوعی)
من هم می گویم من هم "فکر می کردم" درک میکنم، اما این تجربه به من اموخت،  گفتن اش تا تجربه کردنش یک جهان فاصله است، همان قدر فاصله که بین جهان دو انسان است.
فرض کنید در یک جامعه افراد توانائی درک "حقیقی" و نه صرفا اسمی نقش های یکدیگر را داشته باشیم، رفتار ما چگونه خواهد بود؟ سمت و سوی جامعه مان به کدام طرف خواهد بود؟
همین ادراک ماست از ادم ها و جهان اون ها که جهان رو می سازه...چقدر حواسمون بهش هست؟ ما چقدر متوجه وجود عواملی چنین نامشهود اما موثر در زندگی هستیم؟ چقدر سواد توجه به عوامل درونی و ذهنی به ما اموخته شده؟...

دارم به دو چیز فکر میکنم:

یک. دارم فکر میکنم قدم برداشتن در چنین مسیری برای دست یافتن به درک حقیقی انسان ها شدنی است و شاید اولش کمی کنار گذاشت خودخواهی هایمان را لازم داشته باشد...
دو. دارم فکر میکنم چه آرمان شهری می شود، شهری که انسان هایش از یکدیگر درکی این چنین داشته باشند که در رفتارشان متجلی شود...

سه: این تجربه آغاز خوبی برای مطالعه در حوزه ادراک و به اشتراک گذاشتن آن با شما خواهد بود.