میم الف دوشنبه 1396/03/15 01:33 ق.ظ کامنت ()
عادت بدی دارم در خواندن یک کتاب، در دیدن یک فیلم ، در شنیدن یک موسیقی و ...که پیش از خواندن و دیدن و شنیدنش، ساعت ها راجع به آن میخوانم...نظرات و گفته ها و برداشت های مختلف...می گویم عادت بد چون قطعا حتی اگر نخواهم هیجان آن اثر را برایم کمتر می کند، البته سعی می کنم تا جائی که می توانم خود را در معرض قسمت های اصلی و نقطه عطف و پایان بندی و چیزهای از این دستِ یک داستان یا فیلم و...قرار ندهم اما حقیقتا کمترمی شود و کمتر می توانم جلوی خودم را بگیرم! به هر روی این عادت امروز من است و ترک عادت موجب مرض! عادت من است و خودم هم از این عادت ناراضی نیستم لذا قصدی هم برای ترک و کنار گذاشتنش و به تعویق انداختن این جستجوگری ها به پس از خواندن و دیدن و شنیدن  اثر ندارم...
این عادت بد خوبیِ ارزشمندی برایم داشته...اینکه چقدر نگاه ها می تواند متفاوت باشد...چقدر می توانیم همه به یک تصویر خیره شویم و هزاران تصویر در دل آن در ذهنمان شکل بگیرد...ارزشمند است چون نگاه مرا هر روز گستره تر می کند و این حتی در قضاوت نکردن هم بسیار کمک ام کرده.
تمامِ این حرف ها اما مقدمه است برای گفتن موضوع مهمی که عمیقا اعتقاد من در این حوزه است، هیچ گاه هیچ کدام از دیدگاه ها و نقد ها و نوشته ها و برداشت ها و ...درباره ی هیچ اثری حتی از بزرگان و صاحب نظران " برای من" نتوانسته توصیف کامل تری از خود آن اثر باشد...بله! قطعا بسیاری از آن ها به  من در ایجاد دیدی جدید به آن کمک کرده اما فقط بخشی ازآن! همین که به دیدگاه آن فردی که آن برداشت را از آن اثر داشته محدود نشوم خودش کار آسانی نیست!
لذا شما را به دیدن و شنیدن و خواندن آثاری که در بین نوشته هایم به آن ها اشاره میکنم ،دعوت میکنم...آن هم نه یک بار که چندین بار...و البته به شکل درست .
شکل درست هم در خواندن و دیدن و شنیدنِ یک اثر که میتواند یک کتاب باشد، یک فیلم یا حتی به نظاره نشستن یک گفتگو یا به نظاره نشستن این هستی، داشتنِ گوهر ارزشمند و نابی است به نامِ " ارزش افزوده"
از اینجا به بعد اگر بخواهم حرفی بزنم باید اضافه گویی های بیهوده داشته باشم ....فقط یک چیزِ مهم! 
                              "بگذار هر اتفاقی...هر دیدنی...هر شنیدنی..هر خواندنی...فارغ از خوب یا بد بودنش چیزی بر تو و جهانت اضافه کند"