میم الف جمعه 1396/05/13 04:23 ب.ظ کامنت ()موفقیت،
 جز حالِ خوبِ ناشی از رضایت نیست...
جز لبخندِ خودم به خودم...
وقتی هیچ کس نیست و هیچ نقابی نیست...
وقتی میدونم دارم به کجا میرم...
و مهم تر از همه وقتی دارم میرم...
راه میرم...
من، ماهیِ خلاف جهتِ آب ام...
یا من خودم میرم سمتی که میخوام...
یا موج منو میبره سمتی که نمی خوام...
کدوم عاقلانه تره؟
 رفتن...رفتن و نموندن...هر روز بهتر از دیروز...
و این تمام رسالت منه...وقتی با خودم تنهام...بخندم...هیچ لبخندی اندازه لبخند خودم منو به وجد نمی آره...
چون خوب میدونم پشت اش چیه...یه من! من که ماهی ام،خلاف جهت آب...