میم الف شنبه 1396/03/6 01:09 ق.ظ کامنت ()
به نامِ تو..." رفیق" که عجیب هستی...و این بودنت هیچ گاه تمامی ندارد...